Klachtenprocedure

LUCY SCHAAPHOK (LUCY SCHAAPHOK is een handelsnaam van Life Creations: KvK 01107276) stelt alles in het werk om de werkzaamheden die zij aanneemt zo goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast draagt LUCY SCHAAPHOK er zorg voor om haar website (lucyschaaphok.nl) als ook de digitale community (community.lucyschaaphok.nl) actief te beheren zowel op het vlak van de inhoudelijke informatie als de beschikbaarheid van deze websites zelf.

klachten procedure

 1. Het doel van deze klachtenprocedure is het herstel van de verhoudingen tussen degene die de klacht indient en LUCY SCHAAPHOK
 2.  Een klacht is een door degene die de klacht indient ervaren probleem met betrekking tot het handelen of nalaten van de trainer/coach in het kader van de coachingrelatie, met betrekking tot de werking van de online leeromgeving, met betrekking tot het kennisplatform van LUCY SCHAAPHOK en/of met betrekking tot een uit die omstandigheden voortvloeiend financieel geschil met LUCY SCHAAPHOK.
 3. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de algemeen directeur van LUCY SCHAAPHOK of een ander directielid per mail (emailadres: info@lucyschaaphok.nl) en dient volgende gegevens te bevatten:- naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager,
  – de naam van de trainer/coach waarop de klacht eventueel betrekking heeft,
  – een beknopte omschrijving van de klacht en relevante informatie hieromtrent.
 4. Binnen de 48 uur zal LUCY SCHAAPHOK een ontvangstbevestiging sturen naar degene die de klacht indient.
 5. Klachten worden enkel in behandeling genomen voor zover de feiten waarop de klacht betrekking heeft niet ouder zijn dan 3 maanden. Na die periode is een klacht niet meer ontvankelijk.
 6. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld door de directie van LUCY SCHAAPHOK. Deze zal zich in contact stellen met de eventueel betrokken trainer/coach om kennis te geven van de ontvangst van de klacht en de reactie van de trainer/coach hierop te vernemen.
 7. Vanaf het indienen van de klacht zal er geen rechtstreeks contact zijn tussen de degene die de klacht indient enerzijds en de betrokken trainer/coach anderzijds. Alle contacten (mails, briefwisseling, telefonisch) lopen rechtstreeks tussen de degene die de klacht indient en de directie van LUCY SCHAAPHOK.
 8. Ingeval de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal een interne of externe vertrouwenspersoon worden aangewezen om de directie van LUCY SCHAAPHOK te adviseren omtrent de behandeling van de klacht.
 9. Binnen de 20 werkdagen na de ontvangstbevestiging zal de directie van LUCY SCHAAPHOK een besluit nemen omtrent de klacht. De directie zal degene die de klacht indient zo snel mogelijk in kennis stellen van haar gemotiveerd besluit.
 10.  De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten en andere kosten die partijen maken worden door hen zelf gedragen.