Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops, retraites en trainingen en andere leveringen die LUCY SCHAAPHOK na aanschaf door de klant. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van LUCY SCHAAPHOK. De deelnemer die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)deelnemers, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.
 3. De betaling geschiedt voordat de workshop/cursus/training/retraite begint. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
 4. LUCY SCHAAPHOK  heeft het recht de workshop/cursus/training/retraite-overeenkomst op te zeggen, indien twee dagen voor aanvang van de workshop/cursus het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste aantal deelnemers van de workshop/cursus.
 5. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt LUCY SCHAAPHOK zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van LUCY SCHAAPHOK aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de deelnemer kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de deelnemer.Indien de oorzaak van de wijziging aan LUCY SCHAAPHOK kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van LUCY SCHAAPHOK .

  Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

 6. LUCY SCHAAPHOK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/cursus/training/retraite.
 7. Als de workshop/cursus/training/retraite niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan LUCY SCHAAPHOK . Eventuele schade wordt door LUCY SCHAAPHOK vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan LUCY SCHAAPHOK is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer.- De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus/training/retraite is betrokken.

  – De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

  – Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

  Indien de workshop/cursus/training/retraite niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan LUCY SCHAAPHOK zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

  Indien LUCY SCHAAPHOK aansprakelijk is voor derving van workshops/cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/cursussom.

 8. De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/cursus/training/retraite daardoor wordt bemoeilijkt, kan door LUCY SCHAAPHOK van de workshop/cursus/training/retraite worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.
 9. Uiteraard kan het voorkomen dat participant de geboekte workshop/cursus/training/retraite moet annuleren. Annulering is kosteloos tot 2 maanden voor aanvang van een training of retraite, voor workshops en cursussen  14 dagen voor aanvang. na deze termijnen brengt LUCY SCHAAPHOK 100 % van het cursusbedrag in rekening. Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. De aanmelder, de participant en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover LUCY SCHAAPHOK voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de workshop/cursussom.
 10. LUCY SCHAAPHOK en haar Opdrachtnemers/Uitvoerders gaan op geen enkele wijze een resultaatverbintenis aan ten opzichte van Opdrachtgever of Coachee. Evenwel staat het LUCY SCHAAPHOK vrij, om commerciële redenen, een tegemoetkoming te doen mocht blijken dat het beoogde resultaat van het trainings- en coachingtraject in het geheel niet behaald is en partijen in overleg met elkaar vaststellen dat de oorzaak hiervan ligt in een nalatigheid van LUCY SCHAAPHOK en/of haar Opdrachtnemers/Uitvoerders. Deze tegemoetkoming kan niet meer zijn dan de terugbetaling van maximaal de prijs die ten grondslag ligt aan de overeenkomst.

Artikel 8 Klachtenbehandeling.

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij LUCY SCHAAPHOK, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/cursus/training/retraite schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij LUCY SCHAAPHOK. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Translate »